O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III

 • Zarządzanie planem finansowym klienta (8 h)
  • Trendy europejskie i potencjał w Polsce
  • Polski rynek doradztwa finansowego: mapa produktów, modeli biznesowych i konkurencji
  • Koncepcja planowania finansowego
  • Określenie kondycji finansowej klienta: etapy życia i potrzeby
  • Przygotowanie kompleksowego planu finansowego
  • Wdrożenie planu finansowego
  • Monitorowanie planu finansowego
  • Kodeks Etyki EFPA
 • Zastosowania matematyki finansowej (16 h)
  • Wykorzystanie kalkulatora finansowego i arkusza kalkulacyjnego
  • Obliczanie NPV, IRR, ERR, CRR, HPR, EAY
  • Stopy zwrotu typu money-weighted and time-weighted
  • Wycena obligacji i akcji
  • Krzywa zysku
  • Wycena opcji (model dwumianowy)
  • Duration
  • Immunizacja, warunkowa immunizacja
  • Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
  • Miary statystyczne
  • Zmienne losowe
  • Rozkłady bezwarunkowe i warunkowe
  • Typy rozkładów stóp zwrotu:
  • Miary zależności
  • Elementy ekonometrii finansowej
 • Prawo krajowe, regulacje europejskie (8 h)Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych (8 h)
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo zobowiązań
  • Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych
  • Dyrektywy Unijne istotne dla pracy doradcy: MiFID
  • Podstawy podatków
  • Odpowiedzialność doradców
 • Ubezpieczenia (12 h)
  • Oszacowanie ryzyka związanego z utratą życia, zdrowia, domu i innych zagrożeń
  • Analiza produktów: przeznaczenie i zastosowanie
  • Przygotowanie propozycji ubezpieczeniowej dla klienta
 • Planowanie emerytalne (8 h)
  • Dochód emerytalny i analiza potrzeb
  • Ocena możliwych opcji odpowiedniego planu emerytalnego
  • Aspekty etyczne związane z planowaniem emerytalnym i świadczeniami dla pracowników
 • Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne (20 h)
  • Konstrukcja rynku kapitałowego. Uczestnicy. Ramy prawne. Platformy i zasady obrotu
  • Rynek akcji. Rodzaje akcji. Konstrukcja rynku. IPO
  • Rynek obligacji. Rodzaje obligacji. Konstrukcja rynku. Emitenci
  • Rynek instrumentów pochodnych
  • Ryzyko i stopa zwrotu. Miary statystyczne ryzyka. Oczekiwana stopa zwrotu
  • Strategie inwestycyjne. Systematyka
  • Aspekty podatkowe inwestycji
 • Podatki klienta indywidualnego (8 h)
  • Typy transakcji podlegające opodatkowaniu na gruncie CIT, PIT, VAT
  • Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Opodatkowanie osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Podstawowe modele opodatkowania wykonywanej pracy i zasady ich optymalizacji
  • Podstawy opodatkowania zbycia i najmu nieruchomości oraz ruchomości
  • Podstawy opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, art. bankingu, forex`u, inwestycji w wino/whisky, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, wspólne przedsięwzięcia
 • Nieruchomości (8 h)
  • Pojęcie nieruchomości
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Ekonomiczne cechy nieruchomości
  • Rynek obrotu nieruchomościami
  • Cechy rynku nieruchomości
  • Podmioty uczestniczące w obrocie nieruchomościami - role, zadania i uprawnienia
  • Transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości
  • Wartość a cena nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości
  • Analiza inwestycji na rynku nieruchomości
  • Ryzyka inwestowania w nieruchomości
  • Zasady finansowania nieruchomości
  • Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości jako element strategii finansowej klienta
 • Fundusze inwestycyjne (8 h)Finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, factoring, lewarowanie (8 h)
  • Fundusze otwarte, zamknięte
  • Fundusze specjalistyczne
  • Analiza porównawcza i wybór funduszy inwestycyjnych
  • Jak efektywnie inwestować w fundusze?
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku (8 h)
 • Podstawy finansów behawioralnych (4 h)
  • Ryzyko a niepewność
  • Czy rynki są efektywne w sensie informacyjnym? Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego E. Fama
  • Błędy najczęściej popełniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Błędy motywacji inwestorów
  • Pułapki poznawcze
  • Teoria perspektywy
  • Ćwiczenia
 • Zarządzanie portfelem (16 h)
  • Otoczenie procesu: efektywne rynki kapitałowe
  • Określanie profilu ryzyka klienta a dobór strategii portfela
  • Budowanie portfela: teoria portfela, modele wyceny, analiza portfelowa
  • Zarządzanie portfelem: alokacja aktywów, strategie inwestycyjne
  • Standardowe wskaźniki i metody oceny wyników
  • Informacja o wynikach dla klienta
 • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
  • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku (12 h)
  • Celem zajęć jest zaprezentowanie i przećwiczenie przez każdego z uczestników swojej roli, kompetencji oraz pomysłu na współpracę z klientem
  • Każdy uczestnik przygotowuje scenariusz rozmowy i proponowane rozwiązania w postaci planu finansowego, na bazie uzyskanych od trenera danych charakteryzujących klienta, jego sytuację finansową, rodzinną etc. Opracowany i prezentowany przez uczestnika plan powinien obejmować pełne spektrum produktów, z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych
  • Rolę klienta indywidualnego przejmuje trener, który wspólnie z uczestnikami warsztatów dokonuje pogłębionej analizy kolejnych prezentacji, wskazuje na ich mocne i słabe strony, rekomenduje ulepszenia