PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty

Uwzględnienie wpływu nowelizacji rekomendacji D i M KNF na zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


Ważnym źródłem standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej jest rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki.

Obie rekomendacje mają istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, w związku z czym oprócz analizy typowych merytorycznych i praktycznych zagadnień w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, warto jest również zapoznać się ze specyfiką obu rekomendacji i zakresu ich wpływu na wewnętrzne procedury i procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, w tym także zarządzania obszarem technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej.
Ważnym elementem wpływającym na procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym są także zasady wynikające z dokumentu bazylejskiego BCBS 239 „Principles for effective risk data aggregation and risk reporting”. Zasady te mają istotny wpływ na procesy związane z zarządzaniem danymi dla potrzeb oceny i kontroli ryzyka operacyjnego oraz procesy jego raportowania.

Po odbyciu szkolenia będziesz potrafił:


 • Definiować założenia do organizacji systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem potrzeb zarządczych i wymagań nadzorczych (Basel II/ III, CRD, Solvency II, MiFID, Rekomendacja M i D, BCBS 239);
 • Definiować optymalną z punktu widzenia specyfiki instytucji finansowej metodykę w zakresie poszczególnych elementów procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym identyfikacji, pomiaru, monitorowania, raportowania i ograniczania ryzyka operacyjnego;
 • Tworzyć dokumentację poszczególnych elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zdefiniować wymagania bazodanowe i proceduralne do efektywnej rejestracji zdarzeń operacyjnych i stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego;
 • Stosować zdobytą wiedzę w praktyce, przy projektowaniu wewnętrznej metodyki pomiaru ryzyka operacyjnego, opartej na modelach zaawansowanych;
 • Oceniać jakość zaawansowanego modelu pomiaru ryzyka operacyjnego pod względem jego zgodności z obowiązującymi standardami rynkowymi i wymaganiami nadzorczymi oraz charakterystyką zdarzeń operacyjnych.

Komu polecamy szkolenie?


 • Specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych: bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach i domach maklerskich
 • Kadrze kierowniczej średniego szczebla komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem compliance
 • Pracownikom audytu wewnętrznego, odpowiedzialnym za weryfikację wewnętrznych systemów i metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Pracownikom nadzoru finansowego, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach i innych instytucjach finansowych

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Jak przebiegają zajęcia?


Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych i laboratorium komputerowego (drugi dzień), z wykorzystaniem analizy przypadków, ćwiczeń kalkulacyjnych, dyskusji w grupach. Warsztaty są przeplatane elementami wykładu, a kończą się mini-testem sprawdzającym dla utrwalenia zdobytej wiedzy i wyjaśnienia problematycznych zagadnień.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


Bohdan Lenart