PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kurs e-learningowy uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.


Kurs dostępny na platformie e-learningowej WIBmobilny .  Zobacz demo kursu. 

Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=532644&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie


Cel szkolenia


 • Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku
 • Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym

 Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


Na zakończenie kursu uczestnik potrafi:

 • zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi
 • scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie
 • opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu
 • wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej oraz pracownika
 • wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy
 • scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady
 • wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów
 • scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka
 • wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami
 • zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

Komu polecamy szkolenie?


 • Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Doradcom i brokerom finansowym
 • Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut

Jak przebiegają zajęcia?


Kurs jest realizowany w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu znajdziesz m.in:

 • liczne przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case study,
 • treści szkolenia przeplatane ćwiczeniami, w trakcie których uczestnik może na bieżąco monitorować swoją wiedzę,
 • test na koniec kursu.

 

DRUKUJ