PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu

Rynek kapitałowy dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Gra inwestycyjna

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz duży zasób wiedzy bazowej na temat rynku kapitałowego w Polsce i jego poszczególnych segmentów
 • Poznasz instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, instrumenty pochodne) oraz podstawowe dane makroekonomiczne i będziesz umieć ocenić wpływ zmieniających się danych makro na cenę instrumentów finansowych
 • Poznasz metody podawania cen na rynku, rodzaje akcji i obligacji dostępne na GPW i na rynku międzybankowym, poznasz najważniejsze platformy obrotu (GPW, NewConnect i Catalyst) i będziesz wiedzieć, jak „grać" na nich (alokować środki pieniężne)
 • Będziesz rozumieć ryzyko obligacji, w tym jak zmienia się rentowność obligacji w miarę zmieniających się stóp procentowych
 • Będziesz znać obowiązki informacyjne emitentów i uczestników rynku - będziesz umieć wskazać miejsca, gdzie szuka się informacji o spółkach, na bazie których podejmowane są decyzje inwestycyjne
 • Poznasz proces oferty publicznej IPO i rolę doradcy prawnego w tym procesie
 • Będziesz potrafił dokonać prostego wyliczenia ceny emisyjnej akcji w procesie IPO oraz rozpoznać mechanizm spekulacji giełdowej kontraktem terminowym na WIG20
 • Będziesz mieć wiedzę na temat rynku funduszy inwestycyjnych, poznasz bieżące trendy na tym rynku i aktualną ofertę rynkową, będziesz wiedzieć, jak zbudować portfel złożony z dostępnych funduszy w zmieniających się warunkach makro
 • Poznasz podstawy budowania strategii inwestycyjnych, zdefiniujesz pojęcia tj.: timing, dywersyfikacja, benchmark
 • Będziesz rozumieć podstawowe pojęcia z analizy technicznej, tj. fale, świeczki, kanały, oraz „przeczytasz" wykres świecowy w celu zaczerpnięcia z niego informacji, tak jak dokonuje się tego w instytucji finansowej
 • Będziesz lepiej rozumieć specyfikę działalności swoich klientów oraz będziesz potrafić ją analizować

Komu polecamy szkolenie?

 • Pracownikom instytucji finansowych, którzy chcieliby uzyskać niezbędną dla siebie, podstawową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego
 • Pracownikom segmentu back office, w szczególności prawnikom, audytorom, IT, analitykom, testerom
 • Pośrednikom finansowym i agentom ubezpieczeniowym

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego prezentacją multimedialną wraz z licznymi ćwiczeniami, praktycznymi przykładami oraz studiami przypadku z rynku kapitałowego. Gra inwestycyjna.


Kto prowadzi szkolenie?

Marcin Lau, Wzorowy Trener WIB 2009 i 2010, Najlepszy Trener WIB 2011 i 2012. Supertrener WIB 2013 i 2014.