Certyfikacja Dealerów Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska

Czym jest?

  • Weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla  uczestników rynków finansowych, pracujących w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
  • Określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce
  • Wszechstronnie i praktycznie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych, poprzez zdobycie umiejętności posługiwania się metodami  i technikami wykorzystywanymi na rynkach walutowych, pieniężnych, obligacji oraz ich pochodnych
  • Certyfikat Dealera WIB/ ACI Polska jest sygnowany wspólnie przez WIB i Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Dla kogo?

  • Certyfikat jest narzędziem rozwoju zawodowego dla dealerów dealerów korporacyjnych, traderów korporacyjnych,  pracowników middle office i back office w bankach, specjalistów rynków finansowych w instytucjach finansowych,  specjalistów z obszaru ryzyka, compliance, pracowników centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych,  pracowników komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym

Jak zdobyć certyfikat?

  • Aby zdobyć certyfikat, należy wziąć udział w szkoleniu i zdać egzamin, który sprawdza wiedzę i umiejętności wymagane od certyfikowanych dealerów rynków finansowych. Egzamin odbywa się w formie pisemnej: pytania testowe i krótkie zadania.  Nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwa komisja egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli WIB i ACI Polska.

Jak przygotować się do egzaminu?

  • Programem przygotowującym do zdania egzaminu i uzyskania Certyfikatu jest Studium Dealerów Rynków Finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem Studium sprawuje ACI Polska. Studium rokrocznie uzyskuje bardzo wysokie oceny (oscyluje w przedziale 4.4-4.8, w skali 1-5)

Wartość certyfikatu na rynku

Tradycja Studium Dealerów Rynków Finansowych w WIB sięga 1998 roku. Od tego czasu zostało zrealizowanych 25 edycji programu, w tym w formule szkolenia zamkniętego. Łącznie, dzięki udziałowi w Studium, ponad 543 pracowników banków, innych instytucji finansowych i przedsiębiorstw podwyższyło swoje kompetencje zawodowe, 454 z nich zdobyło Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska. Certyfikat, po 21 latach  funkcjonowania, jest dobrze rozpoznawalny i ceniony w sektorze finansowym, szczególnie w bankowości. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji, rozwoju i awansu pracowników. W niektórych instytucjach udział w Studium i uzyskanie certyfikatu to obowiązkowy etap szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników w obszarze dealingu.

 Weź udział w szkoleniu