Program Edukacyjny

 

BANKOWCY DLA EDUKACJI

Edukacja Ekonomiczna    i    Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

 

Projekt sektorowy Bankowcy dla Edukacji jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji ekonomicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia całego polskiego społeczeństwa.

Cele:

 • Podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej obywateli
 • Przygotowanie klientów do świadomego i racjonalnego wykorzystania produktów finansowych
 • Poprawa poziomu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw Polaków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wobec rozwoju gospodarki elektronicznej i nowoczesnych form płatniczych
 • Edukowanie użytkowników produktów finansowych w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych
 • Budowanie wizerunku sektora finansowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie

ZAŁOŻENIA:

 • Szeroka współpraca międzysektorowa z instytucjami działającymi w obszarze bankowości, finansów oraz nowoczesnych technologii
 • Realizacja projektu przy współudziale instytucji edukacyjnych, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych
 • Bezpośrednie działania edukacyjne kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, pracowników instytucji finansowych, seniorów
 • Szeroki rozwój wolontariatu pracowników sektora finansowego i środowiska akademickiego

WSPÓŁPRACA

Skuteczne budowanie działań edukacyjnych wymaga również aktywnego współdziałania z wieloma instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację, m.in. z samorządami. W tym celu są podpisywane porozumienia o współpracy z samorządami. Więcej na temat współpracy z samorządami >>>>

 

  

Dobrym przykładem efektywnej współpracy, w którą zaangażował się zarówno Warszawski Instytut Bankowości, jak i Centrum Prawa Bankowego jest także Partnerstwo na rzecz Edukacji Finansowej - nieformalna grupa organizacji i instytucji (pozarządowych), które prowadzą działania w obszarze edukacji. 

Filmy Edukacyjne Bankowcy dla Edukacji

 • EDUKACJA dzieci i młodzieży

Jak wskazują dostępne badania w zakresie wiedzy ekonomicznej Polaków, najważniejszym okresem dla wdrażania elementów edukacji ekonomicznej jest niewątpliwie czas poświęcony na realizację edukacji formalnej (szkoły, uczelnie). To w tym okresie nabiera się podstawowych nawyków i chęci pogłębiania swojej wiedzy w przyszłości. Dlatego znaczna część działań Programu Bankowcy dla Edukacji nakierowana jest na dotarcie właśnie do dzieci i młodzieży, poprzez projekt BAKCYL, realizowany z sukcesami od 2013 r.

 

 

 • EDUKACJA studentów

Dla studentów realizowane są m.in. dedykowane wykłady, spotkania, seminaria i konkurs wiedzy ekonomicznej. W ramach projektu są wykorzystywane doświadczenia programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. 

Uwieńczeniem przygotowania do pracy zawodowej dla studentów kierunków ekonomicznych jest Konkurs BANRISK – Liga Akademicka. Konkurs jest de facto szkoleniem o charakterze zawodowym, realizowanym w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – The Stanford Game. Gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA, a Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB.

 

 • EDUKACJA pracowników bankowych

Warszawski Instytut Bankowości jest instytucją z blisko 25-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu specjalistycznej oferty szkoleniowej dla pracowników instytucji finansowych. W ramach projektu są przygotowywane specjalne programy edukacyjne, które będą dostępne także w formule e-learningowej.

 

 • EDUKACJA seniorów

W programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej nie zabrakło też programów dedykowanych seniorom, realizowanych we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

 

 

ZESPÓŁ PROGRAMU BANKOWCY DLA EDUKACJI

 

 

Organizator                                                                                              Partnerzy Progamu Bankowcy dla Edukacji