Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

Czym jest?

 • Certyfikacja EFCB 3E została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami EBTN (European Banking and Financial Services Training Association).
 • Certyfikacja w nowej formule obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. W ramach modyfikacji zostały zmienione wymogi egzaminacyjne w formie efektów uczenia się oraz dostosowano certyfikację do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard. Więcej informacji o certyfikacie europejskim: www.efcb.eu.  Wdrożone zmiany wzmacniają praktyczne aspekty certyfikatu i gwarantują aktualność wymogów certyfikacyjnych i ich adekwatność dla dzisiejszej praktyki bankowej. Bardzo istotną zmianą w nowej certyfikacji jest nowa forma egzaminu i obowiązkowy program stałego rozwoju zawodowego.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zdanie egzaminu EFCB 3E oznacza otrzymanie certyfikatu europejskiego i jednocześnie uprawnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Już 15 009 pracowników zatrudnionych w bankach (i nie tylko) w Europie uzyskało certyfikat EFCB. W Polsce jest to 4886 osób (dane na koniec 2018 r.)

Do kogo?

 • Certyfikacja EFCB 3E jest adresowana do wszystkich pracowników instytucji finansowych i firm wspópracujących z bankami oraz studentów, którzy wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z sektorem finansowym.
 • Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Zakres wiedzy, jaką powinna się wykazać osoba ubiegająca się o ten certyfikat jest aktualizowana i dostosowywana do zmian zachodzących na rynku finansowym.


Jak zdobyć certyfikat?

Aby zdobyć Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E  należy przystąpić do pisemnego egzaminu w formie testu. Egzamin prowadzony jest w języku polskim. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) do pobrania tutaj.


Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania certyfikatu?

 • WIB realizuje program Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E przygotowujący do egzaminu w formule otwartej, dla wszystkich zainteresowanych oraz wewnętrznej, wyłącznie na zlecenie Klienta. Instytucje zainteresowane tym stopniem zawodowym prosimy o kontakt z Opiekunem modułu.
 • Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB 3E są wymagania egzaminacyjne, określone w Standardzie Dyplomowanego Pracownika Bankowego, zawierającym Cele egzaminacyjne EFCB 3E opracowane przez European Banking and Financial Services Training Association, do pobrania tutaj. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy podręcznik „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, który jest do pobrania nieodpłatnie.


Pobierz podręcznik w formatach:
Podręcznik jest rekomendowany przez ZBP przy przygotowaniu się do egzaminu, natomiast poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.

 

Jak utrzymać ważność certyfikatu EFCB 3E?

 • Każdy posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E powinien uczestniczyć w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E. Przystąpienie do Programu SRZ jest jednym z elementów wymogów certyfikacyjnych EBTN jako instytucji certyfikującej. Spełnienie wymogu stałego rozwoju zawodowego jest warunkiem utrzymania ważności certyfikatu ECB EFCB 3E.
 • Posiadacz certyfikatu, który przystąpił do programu, zostaje wpisany do Rejestru posiadaczy Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E, publikowanego na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości.
 • Posiadacz certyfikatu ECB EFCB 3E dba o swój rozwój zawodowy, realizując różne aktywności wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (np. udział w szkoleniach, samokształcenie) i raz na 2 lata wysyła do WIB Raport Stalego Rozwoju Zawodowego. Szczegółowa procedura udzialu w Programie została opisana w Regulaminie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E.

 

Jak zamienić dotychczasowy certyfikat ECB EFCB na certyfikat EFCB 3E?

 • Posiadacze certyfikatów ECB EFCB w Polsce mają możliwość ich zamiany na certyfikaty ECB EFCB 3E.
 • Warunkiem jest akceptacja Regulaminu Stałego Rozwoju Zawodowego, wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie i przekazanie ich do WIB. Procedura przejścia z certyfikatu ECB EFCB na certyfikat ECB EFCB 3E wiąże się z opłatą certyfikacyjną, bez konieczności zdawania kolejnego egzaminu, wnoszoną do WIB wraz z Deklaracją. Utrzymanie certyfikatu ECB EFCB 3E pozyskanego w ten sposób wymaga spełnienia wymogu stałego rozwoju zawodowego w kolejnych latach, zgodnie z procedurą opisaną Regulaminie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E

Deklaracja Uczestnictwa w Programie SRZ ECB EFCB 3E

 

Szerzej o certyfikacji w artykule w Karierze w Finansach.

Przeczytaj też wywiad z posiadaczką kwalifikacji EFCB