SRKB - założenia

Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich  włączyły się w proces konsultacji towarzyszący implementacji PRK, aby zaprezentować dorobek kwalifikacyjny sektora bankowego oraz stworzyć szansę wprowadzenia kwalifikacji sektora do Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) w sposób adekwatny do ich jakości i znaczenia oraz odpowiadający potrzebom i aspiracjom pracowników i organizacji sektora w Polsce. Przez ponad dwa lata obie organizacje przedstawiały swoje krajowe i europejskie doświadczenia w zakresie budowy i prowadzenia nowoczesnych certyfikatów zawodowych. Dzisiaj można prognozować, że uzgodnione jako rezultat dialogu modyfikacje w koncepcji PRK oraz opracowany w 2013 roku pierwszy projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (patrz: poniżej) otwierają szansę wprowadzenia kwalifikacji sektorowych do KSK. Potrzebna jest dalsza aktywność i szeroka współpraca całego sektora. Warto zabiegać, aby status wpisanych do Krajowego Rejestru Kwalifikacji mogły uzyskać różnorodne kwalifikacje spełniające zaakceptowany standard, w tym wewnętrzne kwalifikacje banków i instytucji finansowych. Należy mocno podkreślić, że celem jest stworzenie możliwości, a nie budowanie przymusowych rozwiązań.

W tak zarysowanym otoczeniu, na obecnym etapie kształtowania ostatecznych rozstrzygnięć dla KSK kluczowym zadaniem dla sektora usług finansowych jest samodzielne opracowanie i uzgodnienie sektorowej wersji Polskiej Ramy Kwalifikacji dla sektora bankowego.

Istotnym ułatwieniem dla tego przedsięwzięcia była możliwość wykorzystania stworzonej już w ramach europejskiego projektu FIRST sektorowej wersji opisu poziomu kwalifikacji dla sektora usług finansowych, tzw. Translatora. Projekt FIRST był projektem w ramach unijnego Programu Leonarda da Vinci, zainicjowanym przez EBTN (European Banking and Financial Services Training Association), w którym wzięło udział 17 organizacji z 13 krajów, w tym wiodące instytuty bankowe z Europy. Projekt był koordynowany przez WIB.

W raporcie ewaluacyjnym unijna agencja EACEA stwierdza, m.in.: „Projekt osiągnął ogromny sukces tworząc wartościowe rozwiązanie dla sektora usług finansowych, które może wpłynąć na podniesienie kompetencji pracowników na wszystkich poziomach oraz zwiększenie ich mobilności. Partnerzy projektu zrealizowali złożone i trudne zadanie profesjonalnie i stworzyli punkt odniesienia dla innych sektorów. Ocena Translatora oraz towarzyszących narzędzi zebrała bardzo pozytywne recenzje wśród interesariuszy, co zapewnia szerokie wykorzystanie opracowanego modelu. Zidentyfikowanie tzw. cech dystynktywnych było cennym podejściem, które umożliwiło uwzględnienie i odzwierciedlenie języka i specyfiki sektora w Translatorze” (projekt uzyskał ocenę 9, w skali od 0-10). Opracowany w projekcie Translator udostępnia charakterystykę każdego z ośmiu poziomów kwalifikacji ERK odpowiadającą środowisku pracy i językowi  sektora usług finansowych, np.:

Tab. Przykład efektów uczenia się w tzw. Translatorze dla sektora usług finansowych

  TRANSLATOR DLA SEKTORA USŁUG FINANSOWYCH
  POZIOM 4
Wiedza Umiejętności Kompetencje

 (...)

Potrafi zidentyfikować najważniejsze ryzyka instytucji finansowej, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnić swoje miejsce w tym procesie

 (...)

Potrafi przeprowadzić kompleksową analizę potrzeb klienta, uwzględniając sytuację makroekonomiczną, oraz przełożyć ją na ofertę odpowiednich produktów i usług bankowych i finansowych

(...)

Poczuwa się do odpowiedzialności za identyfikację problemów i przykładów nieefektywności w swoim otoczeniu pracy oraz proponowanie rozwiązań

 

Przygotowane przez Państwa Ramy Sektorowe są bardzo cennym wkładem w sektorową interpretację ram kwalifikacji i myślę, że zostaną z radością wykorzystane w II etapie projektu wdrażania KRK w Polsce (…) Państwa "Translator„ to bardzo dobry przykład tego, jak ramy mogą zostać przeniesione w sferę sektorowych wymagań dotyczących kwalifikacji.” (Prof. Ewa Chmielecka, Ekspert projektu KRK, Lider I etapu prac nad KRK, styczeń 2011)

Przełomowym krokiem w procesie budowania sektorowej wersji PRK dla sektora bankowego w Polsce był projekt, który Warszawski Instytut Bankowości zrealizował w drugiej połowie 2013 r. we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz reprezentatywną grupą przedstawicieli banków oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zleceniodawcą był Instytut Badań Edukacyjnych, IBE. W rezultacie powstał projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB), który do połowy lutego 2015 roku będzie poddany ogólnosektorowym konsultacjom, weryfikacji i ostatecznemu uzgodnieniu przez polski sektor bankowy. W drodze postępowania w formie przetargu publicznego, prowadzenie również tego projektu powierzono Warszawskiemu Instytutowi Bankowości.