Relacja z konferencji "Kwalifikacje bankowe na poziomie SRKB"

10 lutego 2015 roku w Klubie Bankowca w Warszawie przedstawiciele Warszawskiego Instytutu Bankowości przedstawili opracowaną przez sektor bankowy, pierwszą w Polsce Sektorową Ramę Kwalifikacji, SRKB. W tej publicznej prezentacji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Związku Banków Polskich, wyższych uczelni oraz liczne grono bankowców z banków komercyjnych i spółdzielczych.

„Proces tworzenia ram kwalifikacji ma charakter globalny. Już ponad 140 krajów na całym świecie zdecydowało się wdrożyć ramy kwalifikacji. (..) W Polsce Rama ma być impulsem do rozwoju dla pracowników i dla firm. Ramy sektorowe mają ułatwić komunikację uczestników rynku pracy”, mówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak, Lider Projektu KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Sektor bankowy podjął inicjatywę samodzielnego opracowania ramy branżowej w formule „sektor dla sektora” i zaproponowania aktywnego zaangażowania się w proces kształtowania wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców w nadchodzących latach. Będą one wynikać z nowych regulacji europejskich, z decyzji krajowego regulatora, a powinny również dobrze odzwierciedlać potrzeby pracodawców i oczekiwania klientów.
Opracowanie Ramy jest elementem procesu budowy w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kluczowe znaczenie mieć będzie ustawa wprowadzająca, której projekt jest właśnie procedowany. Ustawa wyznaczy standardy potwierdzania zdobywanych w różny sposób kwalifikacji i warunki dla wspierania procesu opisywania nowych kwalifikacji jakie kreuje zmieniający się rynek. Uchwalenie ustawy w tym roku, umożliwi wykorzystanie  środków europejskich na niezbędne wsparcie Systemu i otworzy szersze perspektywy dla edukacji dorosłych Polaków. Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, zadeklarował, że Zarząd ZBP będzie aktywnie popierał projekt wdrożenia Sektorowej Ramy do praktyki bankowej, która powinna umożliwić porównywalność kwalifikacji w sektorze, między sektorami wewnątrz kraju, ale także w wymiarze europejskim. Krzysztof Góral, zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego uznał, że Sektorowa Rama to inicjatywa służąca także nadzorowi bankowemu. „Podstawą dobrej działalności bankowej są rzetelne kompetencje i stosowanie  zasad etycznych. Ten wymiar jest mocno uwypuklony w Ramie”, podkreślił. „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego to opis pięciu, najważniejszych poziomów kwalifikacji. Jest branżową interpretacją uniwersalnych opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Każdy poziom definiuje wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jest miarą zakresu i złożoności kwalifikacji”, objaśniała Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes WIB i Kierownik merytoryczny projektu.

W trakcie panelu z udziałem przedstawicieli banków, Związku Banków Polskich i wyższej uczelni padały ważne oceny i rekomendacje:  „Dzisiaj każdy może być bankowcem. Rama daje szansę na profesjonalizację tego zawodu i wzmocnienie wizerunku całego sektora bankowego jako branży zaufania publicznego. Potwierdzone kompetencje specjalistyczne to gwarancja bezpieczeństwa dla klientów, gwarancja bezpieczeństwa powierzonych środków, oraz gwarancja bezpieczeństwa całego systemu bankowego.” „Rama to dobry sposób na wypełnienie treścią i doprecyzowanie wymagań UKNF w zakresie odpowiednich kompetencji różnych grup pracowników bankowych”, „Z punktu widzenia HR, Rama daje się opisać jednym słowem kompleksowość. Jest do wykorzystania we wszystkich obszarach HR i jeśli ją oceniam z punktu widzenia użyteczności, to Rama broni się sama” „Nową wartością Ramy jest pokazanie, że bankowcem można zostać rozpoczynając karierę z wykształceniem średnim i świadomie podwyższać stopniowo swoje kwalifikacje”. „Rama jest bardzo dobrym, zrozumiałym i rynkowym opisem wymagań kwalifikacji bankowców. Teraz jest ważne, aby ją upowszechnić. Dużym krokiem w tym kierunku będzie przełożenie języka Ramy do opisów wymagań stosowanych wewnątrz banków, tak aby Rama rzeczywiście stała się wspólnym językiem bankowców.”
W projekcie tworzenia SRKB, w różnych rolach, uczestniczyli przedstawiciele 17 banków komercyjnych i BGK, dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych, kilku uczelni wyższych i firm szkoleniowych, a także przedstawiciel UKNF. Partnerem projektu realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) na zlecenie Instytutu badań Edukacyjnych (IBE)  był Związek Banków Polskich (ZBP).

Z komunikatu końcowego przyjętego na konferencji:

W przekonaniu, że kwalifikacje bankowe na poziomie SRKB:

  • podnoszą bezpieczeństwo sektora i zaufanie klientów do banków,
  • wzmacniają transparentność i jakość usług bankowych dla klientów,
  • ułatwiają zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ryzykiem zgodności związanym 
    z poziomem kwalifikacji pracowników,
  • umożliwiają skuteczniejsze  przygotowanie się banków do nowych regulacji
    i podnoszą konkurencyjność polskiego sektora i kadry bankowej na rynku europejskim,

popieramy ideę wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce do praktyki zarządzania rozwojem pracowników w bankach. Uznajemy za pożyteczną propozycję zaangażowania się sektora bankowego w proces prowadzenia Sektorowej Ramy poprzez wyłonieniew tym celu reprezentacji sektora i skorzystanie w możliwie najszerszym zakresie z rozwiązań, jakie znajdą się w projektowanej ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.