Seminarium otwierające Projekt SRKB

„Sektor bankowy autorem pierwszej sektorowej ramy kwalifikacji w Polsce. Projekt konsultacji i weryfikacji SRKB”. Pod takim hasłem 28 sierpnia 2014, w Klubie Bankowca odbyło się seminarium otwierające projekt konsultacji i weryfikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, prowadzony przez WIB we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Gośćmi specjalnymi seminarium byli: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak - Lider Projektów KRK w Polsce, IBE oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP. Ponadto, seminarium zgromadziło przedstawicieli wszystkich ważnych grup interesariuszy projektu: banków komercyjnych, obydwu zrzeszeń banków spółdzielczych, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wyższych uczelni i firm szkoleniowych, kształcących dla potrzeb sektora bankowego.

Cele projektu i efekty dotychczasowych prac nad Ramą Sektorową zaprezentowała Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Kierownik Merytoryczny Projektu – Mariola Szymańska-Koszczyc. Podkreślała, że Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego służy transparentności, porządkowaniu i podnoszeniu jakości kwalifikacji branżowych. Poprzez użycie branżowego języka i odniesienie opisywanych wymagań kwalifikacyjnych do środowiska pracy jest przyjaznym narzędziem rozpoznawania stopnia złożoności i zaawansowania kwalifikacji, porównywania kwalifikacji między sobą, budowy spójnych ścieżek rozwoju i tworzenia efektywnych systemów stałego podnoszenia kompetencji pracowników.

Prowadzący seminarium gorąco zachęcali do aktywnego udziału w rozpoczętym właśnie procesie weryfikacji i konsultacji projektu Ramy Sektorowej, akcentując, że jest ona opracowywana dla sektora przez sektor.

Bezpośrednio po seminarium otwierającym projekt zebrał się Zespół Ekspertów SRKB, aby omówić plan dalszych wspólnych, środowiskowych działań, prowadzących do opracowania i wdrożenia ostatecznej wersji Ramy Sektorowej.  W kilkunastoosobowym Zespole Ekspertów reprezentowanych jest 9 banków komercyjnych, dwa zrzeszenia banków spółdzielczych, ZBP, UKNF, uczelnia i firma szkoleniowa.

Seminarium otwierające SRKB:

 

Zdjęcia z seminarium: