Standard usługi szkoleniowej WIB

Warszawski Instytut Bankowości dba o najwyższy standard organizacji szkoleń, zgodnie z:

  •  zobowiązaniami wynikającymi z posiadania Certyfikatu ISO, 
  • oraz przyjęcia i stosowania zasad okeślonych w uchwalonym w czerwcu 2011 r. przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych dokumencie: Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Fakt ten stanowi potwierdzenie, że WIB reprezentuje wysoki i profesjonalny standard świadczenia usług szkoleniowych, pozwalający na bezwarunkowe oświadczenie o spełnianiu wymogów.

W Księdzie Jakości WIB standard organizacji szkoleń zostal opisany następująco:

W Warszawskim Instytucie Bankowości określono i przyjęto wysoki standard organizacji szkoleń. Dotyczy to realizacji szkolenia w każdym w zakresie, w tym:

merytorycznym

  • w WIB przyjęta jest szczegółowa procedura pozyskiwania i bieżącej kwalifikacji trenerów. Każdy potencjalny trener WIB przechodzi przez dwustopniowy proces kwalifikacji: kwalifikacja wstępna na bazie cv, rozmowy, często też próbki szkolenia oraz ostateczna, po pierwszym przeprowadzonym szkoleniu, na bazie wyników ankiet oceny szkolenia i opinii pracownika WIB hospitującego szkolenie. Kwalifikowany trener WIB spełnia dwa kryteria: posiada głęboką i aktualną wiedzę merytoryczną, z obszaru będącego przedmiotem prowadzonych przez siebie szkoleń, popartą odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz umiejętności dydaktyczne, niezbędne do opracowania programu, materiałów szkoleniowych oraz prowadzenia zajęć.
  • odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych.

logistycznym (w tym sala szkoleniowa zapewniająca efektywność procesu uczenia się i higienę pracy umysłowej, zgodnie z obowiązkiem działania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego WIB - Centrum Kształcenia Praktycznego). Prowadzony jest nadzór nad dostawcami i zakupowanymi wyrobami mającymi wpływ na przyjęty standard organizacji szkoleń.
Zachowanie standardu jest badane na każdym etapie przygotowywania szkolenia, a po realizacji usługi szkoleniowej oceniane przez:

  • uczestników szkoleń w formie przyznawania ocen i zgłaszania uwag poprzez wypełnienie Ankiety oceny szkolenia, 
  • przez trenera prowadzącego szkolenie, 
  • przedstawiciela WIB.

W przypadku kiedy pracownik WIB otrzyma informację o zidentyfikowanej niezgodności w jakimkolwiek elemencie usługi szkoleniowej jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją opiekunowi szkolenia lub Dyrektorowi ds. Rozwoju. W takich przypadkach są podejmowane działania mające na celu doskonalenie usługi szkoleniowej.