Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego 

Wyznaczniki sektorowe SRKB

Europejska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) została ustanowiona w 2008 roku jako narzędzie komunikacji na rynku pracy krajów członkowskich, pozwalające pracodawcom i pracownikom posługiwać się kwalifikacjami niezależnie od tego jaką drogą i na terenie jakiego kraju zostały uzyskane.

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji Sektora Bankowego (SRKB) stanowi branżową interpretację Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Polska Rama Kwalifikacji, tak samo jak europejska, to uporządkowany opis  wymagań odnośnie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na 8 poziomach. PRK wyznacza poziomy dla wszystkich kwalifikacji,  niezależnie od tego jak, gdzie i kiedy się je osiągnęło. W Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Sektora Bankowego uniwersalne opisy z PRK zostały przełożone na język specyficzny dla sektora bankowego. W SRKB opisano 5 poziomów, od 3 do 7 PRK włącznie. Uznano je za najbardziej reprezentatywne dla poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze bankowym. Im wyższy poziom SRKB przypisany do kwalifikacji, tym posiadacz kwalifikacji reprezentuje:

 

 • Większą głębię i zakres wiedzy
 • Wyższe umiejętności rozwiązywania problemów i innowacyjnego stosowania wiedzy
 • Lepsze radzenie sobie w zmiennym środowisku
 • Wyższy poziom samodzielności, gotowości do współpracy i odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Sektorowa rama porządkuje kwalifikacje oraz ułatwia porównywanie ich między sobą, a także odnoszenie do potrzeb konkretnych osób, stanowisk pracy i całych organizacji. Innymi słowy, SRKB:

 

 • jest swego rodzaju mapą wymagań kompetencyjnych dla bankowców,
 • tworzy wspólny język porozumiewania się wewnątrz banku i komunikacji zewnętrznej,
 • systematyzuje zestawy kompetencji odpowiadające kwalifikacjom i rolom zawodowym,
 • umożliwia przypisanie poziomu do kwalifikacji i ról zawodowych i zastosowanie poziomu SRKB i towarzyszących rozwiązań zarówno w systemie zarządzania potencjałem kadrowym banku, jak i w innych obszarach biznesowych.

 

SRKB powstała w ramach projektu prowadzonego przez Warszawski Instytut Bankowości, w partnerstwie ze Związkiem Banków, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W opracowaniu i konsultacjach Sektorowej Ramy wzięli udział przedstawiciele blisko 20 banków, uczelni, firm szkoleniowych, a także Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestnicy konferencji końcowej SRKB 
w przyjętym komunikacie zadeklarowali: „W przekonaniu, że kwalifikacje bankowe 
na poziomie SRKB:

 

 • podnoszą bezpieczeństwo sektora i zaufanie klientów do banków,
 • wzmacniają transparentność i jakość usług bankowych dla klientów,
 • umożliwiają skuteczniejsze  przygotowanie się banków do nowych regulacji 
  i podnoszą konkurencyjność polskiego sektora i kadry bankowej na rynku europejskim,

 

popieramy ideę wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego 
w Polsce do praktyki zarządzania rozwojem pracowników w bankach.”

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego ma szansę stać się elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wdrażanego w Polsce na mocy ustawy, która weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Ustawa porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą (np. przez firmy szkoleniowe). Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jest włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz wybranych kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co zapewni jednocześnie powiązanie polskich kwalifikacji sektorowych z rynkiem europejskim.

Warszawski Instytut Bankowości wraz ze Związkiem Banków Polskich zapraszają wszystkich reprezentantów sektora usług finansowych w Polsce do zapoznania się z Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSRKB - relacja z przebiegu projektu

Seminarium otwierające Projekt SRKB
Badanie ankietowe SRKB
Badanie jakościowe SRKB
Spotkanie Zespołu Ekspertów SRKB
Konferencja końcowa SRKB: 10 lutego 2015
Napisali o nas
Relacja z konferencji „Kwalifikacje bankowe na poziomie SRKB”

Sektorowa Rama Kwalifikacji SRKB - pakiet informacyjny

Polska Rama Kwalifikacji: czym jest?
Sektorowa Rama Kwalifikacji SRKB: dlaczego?
SRKB - założenia
Rama Sektorowa w Polsce - projekt
Zaproszenie do współpracy

SRKB - przydatne linki i materiały

Zobacz krótki filmik o kwalifikacjach
SRKB w skrócie
Raport referencyjny: ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY  KWALIFIKACJI
Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji
Strona internetowa Instytutu Badań Edukacyjnych - kwalifikacje po europejsku