2009-2016

2009

 • 8 stycznia 2009 r. WIB kończy 16 lat!
 • Na początku lutego podpisaliśmy umowę szkoleniową z Nordea na projekt z dofinansowaniem EFS oraz odbyło się pierwsze szkolenie w projekcie EFS dla BRE Banku SA.
 • 16-17.02. Posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego EFPA oraz Rady Dyrektorów EFPA, z udziałem Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc.
 • 11.03. Inauguracja VIII edycji Konkursu BanRisk, w którym uczestniczyło 7 zespołów bankowych zgłoszonych przez: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy i Euro Bank. Każdy zespół stanowił zarząd wirtualnego banku, który działał w zmieniającym się, wspólnym środowisku ekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy.
 • 12-13.03. Spotkanie projektowe europejskiego Projektu EQUALIFISE w Pradze, którego celem było opracowanie metodologii pozycjonowania certyfikatów zawodowych i stopni kwalifikacyjnych na poziomach Europejskich Ram Kwalifikacyjnych.
 • 13.03. Międzynarodowa konferencja AISEC „Invest Yoursef", prowadzenie przez WIB jednego z modułów, poświęconego nowej ścieżce rozwoju zawodowego w doradztwie finansowym.
 • 27.03 Podpisanie aktu notarialnego, ustanawiającego przez WIB Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. 28.05 Fundacja uzyskała osobowość prawną i wpis do KRS. Jej strategicznym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych przez polskich klientów, poprzez podniesienie jakości doradztwa oraz budowę szanowanego i cenionego zawodu doradcy finansowego w Polsce. Kluczowymi zadaniami Fundacji jest dbałość o standard zawodowy określony poprzez wymogi certyfikatu Europejskiego Doradcy Finansowego EFA, prowadzenie egzaminu EFA, wydawanie certyfikatów EFA oraz monitorowanie wymogów, związanych z utrzymaniem certyfikatu, tzn. przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz wymogu stałego rozwoju zawodowego. Do zadań Fundacji należeć będzie także akredytowanie innych ośrodków szkoleniowych do prowadzenia szkoleń, przygotowujących do egzaminu EFA. Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego została zaproszona przez EFPA Europa do konsultacji europejskich, zainicjowanych przez CESR (Committee of European Securities Regulators), na temat definicji doradztwa inwestycyjnego, która przesądza o sposobie zastosowania dyrektywy MiFID do działalności danej firmy.
 • 22.04. Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich: wręczenie przez WIB Certyfikatu Organizacji Uczącej się 2008 oraz Certyfikatów Stałego Rozwoju Zawodowego za rok 2008. Certyfikacja SRZ to propozycja dla osób świadomych swojego potencjału, myślących o przyszłości i pragnących mieć wpływ na rozwój swojej kariery zawodowej. Pierwwsze Certyfikaty Stalego Rozwoju Zawodowego otrzymali: Agnieszka Piechowiak, Konrad Biwejnis, Krzysztof Dresler, Ireneusz Hassa, Karina Klar-Świderska, Beata Majdan, Jacek Nadolski, Magdalena Węgrzyn. Wymienione osoby przesłały wypełnioną kartę, na której wykazały, że zdobyły co najmniej 40 punktów biorąc udział w punktowanych w Regulaminie aktywnościach, takich jak: szkolenia, aktywne dzielenie się wiedzą, fachowa literatura, publikacje, etc. Tym samym potwierdziły, że w roku 2008 dbały o swój rozwój zawodowy i podnosiły własną konkurencyjność na rynku pracy.
 • 28-29.05. Konferencja podsumowująca projekt EQUALIFISE, Bruksela, z udziałem Wiceprezes Marioli Szymańskiej-Koszczyc.
 • 2.06. Debata profesjonalistów. Zarząd WIB wraz z grupą kluczowych Klientów szukał odpowiedzi na poniższe problemy:
  • U podłoża obecnego kryzysu jest akcjonariusz/menedżer/pracownik, czyli człowiek i to, co on zrobił z organizacjami oraz co one z nim zrobiły. Czy próbując wyciągnąć wnioski z obecnego kryzysu, „łapiemy byka za rogi" - czy zajmujemy się człowiekiem?
  • Jakie zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji finansowych można przewidywać w przyszłym roku i dalej? Czy trwają prace nad zmianą założeń biznesowych i organizacyjnych? Jakie wnioski dla polityki HR - rozwój i szkolenie pracowników - płyną z tych prac?
  • Czy profesjonalna certyfikacja (odzwierciedlająca najlepsze praktyki rynkowe, transparentnie opisana i wiarygodna) może być odpowiedzią na kryzys zaufania klientów do instytucji finansowych? Czy możliwa jest współpraca w tym zakresie, np. samoregulacja?
 • 4-5.06. Forum Technologii BS-ZBP, udział Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc w panelu i prezentacja nt. Szkoły Zarządzania Ryzykiem BS
 • 8-15.06. Posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego EFPA oraz Rady Dyrektorów EFPA w Mediolanie, z udziałem Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc.
 • 16.06. Walne Zgromadzenie EBTN, Bruksela, z udziałem Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc oraz Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych - A. Lech zakończył 5-letni okres pracy jako Wiceprezes Zarządu (2 kadencje) i został wybrany w skład nowej Rady PIFS. Dwa dni później odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej - A. Lech jako reprezentant PIFS został wybrany w skład Rady KIG.
 • 9.07. Uroczyste zakończenie VIII edycji BanRisk. Najwyższą cenę za akcję w VIII edycji konkursu BANRISK uzyskał zespół KGB z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nagrodę laureatom wręczył w imieniu partnera Konkursu, firmy Exatel SA pan Waldemar Budzyński, Wiceprezes Zarządu. Drugie miejsce zajął zespół Jovenes del Banco z Banku Gospodarki Żywnościowej i został uhonorowany przez pana Adama Kołaczyka, w imieniu Głównego Sponsora Konkursu - firmy Deloitte. Trzecie miejsce zajął zespół z Banku PKO BP SA - Quattro Bank. Nagrodę za trzecie miejsce ufundował organizator - Warszawski Instytut Bankowości.W trakcie sesji finałowej, patroni medialni - Miesięcznik Finansowy BANK i Gazeta Bankowa wyłonili zespoły, które najlepiej zaprezentowały przyjętą w grze strategię. Z rąk pana Jana Mazurka nagrodę Miesięcznika BANK otrzymał zespół Tener Bank (PKO BP SA), a pani Monika Kicuła nagrodziła w imieniu Gazety Bankowej Jovenes del Banco (BGŻ SA). Uroczystość wręczenia nagród uświetnili swoją obecnością przedstawiciele HR wiodących banków oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP - Patrona Konkursu, a jednocześnie przedstawiciel Kapituły Konkursu.
 • W lipcu odbyło się ostatnie szkolenie „Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym" organizowane w ramach pilotażu projektu Szkoła Zarządzania Ryzykiem BS, prowadzonego przez konsorcjum: Warszawski Instytut Bankowości, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu. Patronem projektu jest Związek Banków Polskich, a Partnerem strategicznym - Biuro Informacji Kredytowej SAW ramach projektu, w okresie marzec - lipiec 2009 r., zostały przeprowadzone pilotażowe szkolenia pt. „Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym", w podziale na 3 grupy uczestników: członkowie rad nadzorczych, przyszli menedżerowie ryzyka, osoby bezpośrednio zarządzające ryzykiem. Łącznie odbyło się 13 edycji szkoleń w Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie. Najbardziej obszerny program (90 godz. dydaktycznych, w 5 sesjach) był realizowany dla przyszłych menedżerów ryzyka, pozostałe grupy miały program odpowiednio krótszy - 12 godzin (członkowie rad nadzorczych) i 32 godziny (warsztaty dla osób bezpośrednio zarządzających ryzykiem). W ramach projektu łącznie przeszkolono 275 osób, z 97 banków spółdzielczych. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, w kategorii „ogólna ocena seminariów" średnia wyniosła - 4,63 (w skali 1-5).
 • 17.09 Zespół WIB odbył szkolenie z zarządzania projektami wg metodologii PMI
 • 18.09. Piknik Trenerów WIB. Jak co roku, na podstawie rankingu ze średniej rocznej oceny uczestników szkoleń wyłoniony został Najlepszy Trener WIB - Dariusz Pelc, który zaszczytny tytuł najlepszego lub wzorowego trenera zdobył już po raz czwarty. Tytuł Wzorowego Trenera zdobyli: Marcina Lau, Iwony Furtak i Dariusza Potakowskiego. Tytuł Trenera Kreatywnego Zespół WIB nadał Józefowi Bieleckiemu, za nowe pomysły i doskonałą współpracę nad ofertą na 2010 rok.
 • 29.10. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, z udziałem M. Szymańskiej-Koszczyc w roli Prezesa Fundacji.
 • 2.11. Posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego EBTN: wybór Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc na Głównego Koordynatora Grup Eksperckich EBTN, odpowiedzialnego za zarządzanie procesami akredytacyjnymi w EBTN.
 • 18-19.11. Inauguracja projektu europejskiego Banking Insurance Finance, Bruksela (cel: wdrożenie europejskiego systemu punktów kredytowych do szkolenia zawodowego, upowszechnienie uznawania kwalifikacji w UE).
 • 25-28.11. Posiedzenie Rady Dyrektorów EBTN, Malta, prezentacja ostatecznej wersji nowego certyfikatu z zakresu compliance.
 • 04.12. Zewnętrzny audyt kontrolny SZJ w WIB, w wyniku którego WIB uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie zaktualizowanej, nowej normy ISO 9001:2008.
 • 8.12. Podpisanie umowy z PARP na realizację 2,5-rocznego projektu w konsorcjum z PAG-Uniconsult oraz posiedzenie Prezydium Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, z udziałem Dyrektora ds. Szkoleń, M. Gromiec.
 • 10.12. Certyfikat Organizacji Uczącej się 2009. Doroczne, wigilijne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego, organizowane przez ZBP. Współorganizatorami był Warszawski Instytut Bankowości, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektora bankowego i finansowego w tym Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak również przedstawiciele świata polityki i biznesu. W trakcie spotkania Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości przyznał doroczne wyróżnienie dla współpracujących banków i instytucji finansowych za praktyczną realizację filozofii „organizacji uczącej się", nadawany jako wyraz uznania dla ich aktywności na rzecz budowy wysokich standardów organizacji działających w Polsce i ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. W roku 2009 Certyfikat Organizacji Uczącej się przyznano Bankowości Detalicznej BRE Banku SA, MultiBankowi i mBankowi. Wyróżnienie nadawane jest od trzech lat. W tym dniu została wręczona również Honorowa Odznaka ZBP dla trenera WIB - Andrzeja Podszywałowa.
 • 15-16.12. Posiedzenie Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych oraz Rady Dyrektorów EFPA Europa, Frankfurt.
 • 21.12. Wigilia WIB, z udziałem obecnych i byłych pracowników.
 • 31.12. Zakończenie projektu dofinansowanego z EFS: "Nordea - Stwarzamy możliwości. Program rozwoju kompetencji pracowników, agentów, menedżerów".

 

Programy specjalne typu konferencje, seminaria zarządcze, popołudniowe spotkania w WIB:

  • 08 grudnia 2009 r.  - 84. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Mobilne płatności - wybrane zagadnienia biznesowe i prawne.Szkoła Zarządzania Ryzykiem Banków Spółdzielczych
  • Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym - szkolenie dla przyszłych menedżerów ryzyka (rezerwy kadrowej), 1 edycja kompleksowego programu 11-dn.
  • Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym - szkolenie dla członków rad nadzorczych, 6 edycji programu 2-dn.
  • Nowoczesne zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym - warsztaty dla osób bezpośrednio zarządzających ryzykiem, 6 edycji programu 4-dn.
  • DoBRE inwestycje w kadry drogą do rozwoju BRE Banku SA
  • Okres trwania projektu: czerwiec 2008 - kwiecień 2010

 

  Rezultaty na koniec 2009 r.: 91 edycji szkoleń 1-, 2- i 3-dniowych, 7 tematów, 1860 uczestników, 3309 osobodni
 • Nordea - Stwarzamy możliwości. Program rozwoju kompetencji pracowników, agentów, menedżerów
  Okres trwania projektu: styczeń - grudzień 2009
  Rezultaty na zakończenie projektu:  39 edycji szkoleń 2-dniowych, 9 tematów, 516 uczestników, 1032 osobodni
 • 2 czerwca 2009 r. Debata profesjonalistów, spotkanie z kluczowymi klientami WIB 

2010

 • W ramach oferty otwartej 2010 kontynuowane były kolejne edycje programów typu studium, kończących się egzaminami i wydaniem certyfikatów. W roku 2010 odbyły się:
  • Europejskie Studium Bankowości EFCB: zakończenie XIV edycji, cała XVIII edycja
  • Studium Controllingu Bankowego: VI edycja, rozpoczęcie VII
  • Studium Dealerów Rynków Finansowych: zakończenie XIII edycji, rozpoczęcie XIV
  • Studium Zarządzania Ryzykiem - poziom I: zakończenie VIII edycji, rozpoczęcie IX
 • Po rocznej przerwie zostal wznowiony Konkurs międzybankowy BANRISK - intensywny program szkoleniowy w warunkach rywalizacji konkursowej, wykorzystujący najnowszą wersję znanej na całym świecie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem. W roku 2010 w IX edycji Konkursu wystartowało 11 zespołów bankowych.
 • Do oferty otwartej WIB został wprowadzony nowy cykl szkoleniowy „Zarządzanie procesami biznesowymi w banku". Cykl składa się z trzech warsztatów, przy czym uczestnik decyduje, czy bierze udział w poszczególnych częściach, czy przechodzi przez całą ścieżkę szkoleniową. Łącznie w programie wzięło udział ponad 30 uczestników, z czego kilku zdecydowało się potwierdzić zdobyte kwalifikacje certyfikatem WIB, wydawanym na podstawie pracy projektowej przygotowanej pod kierunkiem prowadzącego
  i zdanego egzaminu ustnego.
 • Zrealizowano drugą edycję projektu Szkoła Zarządzania Ryzykiem Banków Spółdzielczych, realizowanego  we współpracy z Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji i Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, przy wsparciu Biura Informacji Kredytowej, pod patronatem Związku Banków Polskich. W ramach projektu w obszarze nowoczesnego zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym przeszkoliliśmy kompleksowo grupę przyszłych menedżerów ryzyka (program 12-dniowy), grupę członków rad nadzorczych oraz dwie grupy osób bezpośrednio zarządzających ryzykiem w bankach spółdzielczych.
 • Realizowane były europejskie projekty, ktorych celem jest podniesienie transparentności kwalifikacji jako źródła odbudowy zaufania do instytucji finansowych, zbliżenie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, promocja idei uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za rozwój zawodowy.
  • FIRST, finansowany z unijnego Programu Leonarda da Vinci. Projekt FIRST (Financial Services EQF Translator), w którym WIB pełni rolę koordynatora, zgromadził zespół przedstawicieli 16 organizacji z 13 krajów, w tym banków, instytutów bankowych i wyższych uczelni. Głównym celem projektu jest opracowanie nowej wersji opisów poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji w dostosowaniu do kontekstu środowiska pracy i procesów biznesowych w sektorze usług finansowych w Europie. Przygotowana zostanie też mapa istniejących kwalifikacji z przypisaniem poziomów ERK oraz modelowe przykłady kwalifikacji finansowych dla kluczowych w sektorze poziomów ERK.
  • Projekt BIF (Banking, Insurance and Financial Network), w którym WIB jest partnerem, zmierza do wypracowania wspólnego dla sektora finansowego w Europie mechanizmu mierzenia i przyznawania punktów kredytowych dla wyodrębnionych jednostek kwalifikacji, tak aby umożliwić ich stopniową akumulację na ścieżce do docelowego stopnia kwalifikacyjnego.
 • W marcu opublikowaliśmy doroczną publikację WIB - „Raport o sytuacji ekonomicznej banków - Banki 2009", na zlecenie Związku Banków Polskich
 • XI edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy o usługach bankowych", realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator
 • W WIB wszyscy pracownicy odbyli szkolenie z ochrony danych osobowych. 
 • 25.02. Śniadanie z kluczowymi klientami WIB, pod hasłem „Nowiny HR z kraju i ze świata", prowadzone przez Zarząd WIB
 • 20.05. Seminarium informacyjne w ramach projektu FIRST, zorganizowane przez WIB w Warszawie, z udziałem m.in. przedstawicieli ZBP, Programu Leonardo da Vinci w Polsce, banków
 • 20-21.05. Spotkanie zespołu projektowego w projekcie BIF, zorganizowane przez WIB w Warszawie
 • 1.07. Warsztaty Zespołu Szkoleń WIB, dotyczące pozycjonowania certyfikacji WIB w ramach Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF)
 • 01.09. Uchwała Zarządu WIB w sprawie założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego WIB-Centrum Kształcenia Praktycznego
 • 10-11.09. Szkolenie „ Skuteczna sprzedaż usług szkoleniowych - od analizy potrzeb do budowania relacji. Warsztat doskonalenia umiejętności", dla Zespołu Szkoleń WIB
 • 16.09. WIB-Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskuje wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa
 • 17.09. Piknik Trenerów WIB - integracja, przyznanie nagród i wyróżnień dla wybranych trenerów
 • 29.09. Warsztaty z trenerami WIB, prowadzącymi zajęcia w ramach studiów, w celu pozycjonowania programów typu studium w ofercie WIB według Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF), prowadzone przez Wiceprezes M. Szymańskiej-Koszczyc
 • WIB  wspólnie z GAB i MSBiF wydał ualniony podręcznik „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB"
 • 18.11. Uroczysta inauguracja IX. edycji konkursu międzybankowego BANRISK
 • 9.12. Audyt kontrolny ISO 9001:2008 w WIB, prowadzony przez jednostkę certyfikującą
 • 14.12. Doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego, organizowane przez ZBP - wręczenie przez WIB Certyfikatów Organizacji Uczącej się 2010

2011

 • 8 stycznia 2009 r. WIB skończyl 18 lat!
 • Rok 2011 był pierwszym, w którym WIB realizował zdecydowaną większość szkoleń w ramach WIB-CKP - niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, utworzonej w Instytucie w drugiej połowie 2010 roku. To działanie miało istotne znaczenie dla większości naszych klientów, z uwagi na możliwość oferowania usług korzystających ze zwolnienia z podatku VAT.
 • Z końcem roku sprawozdawczego WIB przeszedł pomyślnie audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą SGS Polska Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością WIB dotyczący działalności szkoleniowej został oceniony bardzo wysoko, jako skuteczny i zgodny z wymogami zawartymi w normie ISO 9001:2008. Uzyskany certyfikat jest ważny do 4 stycznia 2015 r. z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników corocznych audytów nadzoru.
 • WIB przygotował na rok 2012 nową ofertę programową, zawierającą 19 nowych pozycji programowych, wdrożył, uzyskał akredytację i uruchomił najwyższy poziom certyfikacji w zakresie doradztwa finansowego, oraz przygotował nowy, własny program certyfikujący w zakresie doradztwa w bankowości MSP - Doradca Bankowy MSP.
 • Kontynuacją priorytetowego zaangażowania WIB w obszarze certyfikacji był udział ekspercki w procesie tworzenia Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej w Polsce, którego intensywność będzie się utrzymywać także w roku 2012.
 • W roku 2011 WIB był mocno zaangażowany w międzynarodowe projekty: 
  • projekt European Qualification Framework for the Financial Services Sector in EU (Financial Services EQF Translator, FIRST), w którym WIB pełnił rolę Koordynatora Projektu;
  • projekt B.I.F. NETWORK - Banking Insurance Financial Network, w którym WIB pełnił rolę Partnera;
  • projekt European Financial Education Partnership, EFEP, w którym WIB pełni rolę partnera wspierającego;
 • W kwietniu została wydana doroczna publikacja WIB - „Raport o sytuacji ekonomicznej banków - Banki 2010" na zlecenie ZBP
 • W listopadzie WIB podjął się wydania kolejnej publikacji „Szok regulacyjnya konkurencyjność i rozwój sektora bankowego", praca zbiorowa pod redakcją naukową Prof. S.Kasiewicza i dr. L.Kurklińskiego
 • XI. edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy o usługach bankowych" realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator
 • W styczniu, w kolejnym roku prowadzenia Certyfikacji Stałego Rozwoju Zawodowego WIB, Certyfikaty CSRZ WIB 2010 uzyskalo 27 osób
 • 23.09. w trakcie dorocznego Pikniku Trenerów WIB wyróżniliśmy: 
  • Dariusza Pelca - SUPERTRENERA WIB
  • Marcina Lau i Katarzynę Marczyńska - Najlepszych trenerów WIB 2011
  • Józefa Bieleckiego, Tomasza Burczyńskiego, Piotra Dygasa, Piotra Grobelnego, Prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowska, Dariusza Potakowskiego, Mariusza Krzysztofka, Rafała Madeja, Bogusława Moskałę, Jacka Więcka - Wzorowych trenerów WIB 2011
  • Nagrodę specjalną - Trener kreatywny WIB 2012, nadawaną przez Zespół WIB otrzymał Bogusław Moskała - za kreatywność i wsparcie merytoryczne w obszarze zarządzania ryzykiem i rynków finansowych
 • W październiku rozpoczęła się jubileuszowa edycja Konkursu BANRISK, w której uczestniczyło 15 zespołów: 12 bankowych i 3 studenckie. Reprezentację bankową stanowiły: po dwa zespoły z: Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska SA, BRE Banku SA, ING Banku Śląskiego SA oraz po jednym zespole z: Alior Banku SA, Banku Gospodarki Żywnościowej SA, PKO Banku Polskiego SA, Santander Consumer Banku SA.Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego, dzięki czemu trzy zespoły studenckie mogły uczestniczyć w Konkursie bezpłatnie. Partnerzy projektu: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, Miesięcznik Finansowy BANK, aleBank.pl, prnews.pl, Bankier.pl, Bs.net. Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.
 • W grudniu WIB złożył deklarację przyjęcia i stosowania zasad Standardu Usługi Szkoleniowej(SUS) PIFS i zostaje wpisany do rejestru prowadzonego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych
 • W trakcie spotkania środowiskowego Związku Banków Polskich, w dniu 14 grudnia 2011 r., Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości wręczył CERTYFIKAT ORGANIZACJI UCZĄCA SIĘ 2011. W pięcioletniej historii przyznawania ceryfikatu, po raz drugi otrzymał go Raffeisen Bank Polska SA.

2012

Przykłady realizowanych projektów:

 • Kursy certyfikujące:
  • Studium Doradztwa Finansowego – poziom I
  • Studium Doradztwa Finansowego EFA EFPA – poziom II
  • Studium Planowania Finansowego EFP EFPA – poziom III
  • Studium Zarządzania Ryzykiem
  • Studium Dealerów Rynków Finansowych
  • Studium Controllingu Bankowego
  • Europejskie Studium Bankowości EFCB
 • Krótkie kursy
 • X edycja Konkursu międzybankowego BANRISK – 15 zespołów, 71 uczestników
 • Uruchomienie projektu Konkurs BANRISK – Liga Akademicka,
  z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego; 16 zespołów,
  tj. 80 studentów, 9 miesięcy.
 • Wydanie publikacji zbiorowej pod redakcją naukową Prof. S. Kasiewicza
  i dr. L. Kurklińskiego „Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego”
 • „Raport o sytuacji ekonomicznej banków – BANKI 2011”, doroczna publikacja WIB przygotowana na zlecenie ZBP
 • Praca w międzynarodowym projekcie European Financial Education Partnership, EFEP, w którym WIB pełni rolę partnera wspierającego; projekt 2-letni, zakończony 30 września 2012. Projekt stał się inspiracją przygotowania  projektu edukacji finansowej w polskim sektorze bankowym (projekt BAKCYL).
 • Uruchomienie projektu „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL” z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego.
 • Kolejna edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy
  o usługach bankowych” realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator
 • Kolejna edycja cyklicznych badań rynkowych „Ocena oferty bankowej dla dużych i największych Firm” realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator

2013

Przykłady realizowanych projektów:

 • Kursy certyfikujące:
  • Studium Doradztwa Finansowego – poziom I
  • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA – poziom II
  • Studium Planowania Finansowego EFPA EFP – poziom III
  • Studium Zarządzania Ryzykiem
  • Studium Dealerów Rynków Finansowych
  • Studium Controllingu Bankowego
  • Europejskie Studium Bankowości EFCB
 • Krótkie kursy
 • Konkurs międzybankowy BANRISK - 9 zespołów, 44 ucz
 • Program o charakterze szkoleniowym dla dwóch grup gości z Bangladeszu,
  na zlecenie firmy Human Dynamics, w ramach projektu the INSPIRED Project – Technical Assistance to support the Bangladeshi Bank Training Institutions, finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • I edycja „Konkursu BANRISK – Liga Akademicka”, projekt z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego: 80 studentów w 16 zespołach
 • „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL”, projekt
  z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego - projekt pilotażowy, od grudnia 2012 do listopada 2013; W projekcie opracowano programy 4 lekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych, przeszkolono do prowadzenia lekcji BAKCYLA w szkołach 40 wolontariuszy, pracowników banków i przeprowadzono 25 lekcji pilotażowych w 23 klasach dla 553 uczniów.
 • Przygotowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce (SRKB), projekt na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (agencja rządowa odpowiedzialna za przygotowanie nowego Krajowego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji), październik – grudzień 2013; Celem projektu SRKB było stworzenie projektu sektorowej ramy kwalifikacji, która ułatwi wykorzystanie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla pracowników, instytucji, klientów i szerokiego grona interesariuszy branży bankowej. W projekcie pracował specjalnie powołany Zespół Ekspertów SRKB, składający się z przedstawicieli 11 banków, Komisji Nadzoru Finansowego, ZBP, wyższej uczelni i WIB. Partnerem projektu był Związek Banków Polskich.
 • Start międzynarodowego 2-letniego projektu „Triple E” („Kwalifikacje
  z potrójnym E”), zainicjowanego przez EBTN w ramach Programu Life Long Learning, październik 2013 – wrzesień 2015. Cel projektu: zbudowanie wzorcowego standardu jakości dla kwalifikacji sektorowych w Europie.
  W 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie projektowe. WIB pełni w projekcie rolę Koordynatora Merytorycznego.
 • Rozpoczęcie działalności Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego – ALTERUM, zakładu Warszawskiego Instytut Bankowości.
 • Wydawnictwa
  • Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?”,
   Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, ALTERUM
  • „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”,
   Polasik i K. Przenajkowska, ALTERUM
  • „Raport o sytuacji ekonomicznej banków – BANKI 2012”, doroczna publikacja WIB przygotowana na zlecenie ZBP
 • XII edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy o usługach bankowych” realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator – badanie styczeń/luty 2013, gotowe raporty

2014

Przykłady realizowanych projektów:

 • Kursy certyfikujące:
  • Studium Doradztwa Finansowego – poziom I
  • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA – poziom II
  • Studium Planowania Finansowego EFPA EFP – poziom III
  • Studium Zarządzania Ryzykiem
  • Studium Dealerów Rynków Finansowych
  • Studium Controllingu Bankowego
  • Europejskie Studium Bankowości EFCB
 • Krótkie kursy
 • „Projekt konsultacji i weryfikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce, SRKB”, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (agencja rządowa odpowiedzialna za przygotowanie nowego Krajowego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji). Projekt w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich. Celem Projektu była konsultacja i weryfikacja w polskim sektorze bankowym projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB), powstałego jako rezultat poprzedniego projektu realizowanego przez WIB na zlecenie IBE, zakończonego w 2013. Istotnym celem Projektu było również upowszechnienie wiedzy na temat SRKB w środowisku bankowym. Konsultacje odbyły się z udziałem różnych grup interesariuszy: banków komercyjnych, spółdzielczych, zrzeszających, nadzoru, ZBP, uczelni, instytucji szkoleniowych. W projekcie pracował specjalnie powołany Zespół Ekspertów SRKB, składający się z przedstawicieli 8 banków komercyjnych, BGK, 2 zrzeszeń BS, UKNF, ZBP, wyższej uczelni i WIB.
 • II edycja „Konkursu BANRISK – Liga Akademicka”, projekt z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego. 120 studentów, 24 zespoły, 3 równoległe gry - Liga Akademicka Zachód - Poznań, Liga Akademicka Południe - Kraków, Liga Akademicka Centrum Warszawa.
 • „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL”, projekt
  z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego. W projekcie uczestniczyło 17 banków i 78 wolontariuszy – bankowców przygotowanych do prowadzenia lekcji BAKCYLA w szkołach. W ramach projektu zrealizowano 206 lekcji w 31 gimnazjach głównie z terenu województwa mazowieckiego oraz przeszkolono dwie grupy wolontariuszy. W 60 klasach zrealizowano cykl lekcji BAKCYLA, tzn. minimum 3 lekcje. Łącznie w lekcjach BAKCYLA uczestniczyło blisko 4000 uczniów. Projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Kontynuacja prac w międzynarodowym 2-letnim projekcie „Triple E” („Kwalifikacje z potrójnym E”), zainicjowanym przez EBTN w ramach Programu Life Long Learning. Cel projektu: zbudowanie wzorcowego standardu jakości dla kwalifikacji sektorowych w Europie. WIB pełni w projekcie rolę Koordynatora Merytorycznego.
 • XII edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy o usługach bankowych” realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator – badanie styczeń/luty 2014, raport – marzec 2014.
 • Z sukcesem kontynuował drugi rok swojej działalności, w ramach WIB, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego - ALTERUM.
 • Wydawnictwa:
  • „Raport o sytuacji ekonomicznej banków – BANKI 2013”, doroczna publikacja WIB przygotowana na zlecenie ZBP – kwiecień 2014.

2015

Przykłady realizowanych projektów:

 • Kontynuacją priorytetowego zaangażowania WIB w obszarze certyfikacji było zakończenie w lutym 2015 roku kolejnego projektu dotyczącego pierwszej w Polsce branżowej ramy kwalifikacji – Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora bankowego (SRKB).
 • Kursy certyfikujące:
  • Studium Doradztwa Finansowego – poziom I
  • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA – poziom II
  • Studium Planowania Finansowego EFPA EFP – poziom III
  • Studium Zarządzania Ryzykiem
  • Studium Dealerów Rynków Finansowych
  • Europejskie Studium Bankowości EFCB
 • Krótkie kursy
 • III edycja „Konkursu BANRISK – Liga Akademicka”, projekt z dofinansowaniem Narodowego Banku Polskiego - 152 studentów, 32 zespoły, 3 równoległe gry - Liga Akademicka Zachód - Szczecin, Liga Akademicka Południe - Katowice, Liga Akademicka Centrum - Warszawa.
 • „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL” – w roku 2015 w projekcie BAKCYL uczestniczyło 14 banków. Zrealizowano 515 lekcji dla 12.019 uczestników ze 188 klas szkolnych w 87 gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Korpus wolontariuszy BAKCYLA składał się ze 146 bankowców przygotowanych do prowadzenia lekcji BAKCYLA w szkołach. W 2015 r. odbyły się 4 szkolenia wolontariuszy: w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Krakowie. W marcu BAKCYL uczestniczył w ogólnoeuropejskim przedsięwzięciu pod hasłem „European Money Week”. Zorganizowane wydarzenia specjalne: Prezesi ZBP spotkali się z „absolwentami” projektu BAKCYL w dwóch warszawskich gimnazjach. Dla licealistów z klas o profilu dziennikarskim z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego została zaprezentowana  lekcja Mądre inwestowanie w ramach seminarium „Jak w prosty sposób rozmawiać o finansach”
 • Kontynuacja i zakończenie prac w międzynarodowym 2-letnim projekcie „Triple E” („Kwalifikacje z potrójnym E”), zainicjowanym przez EBTN w ramach Programu Life Long Learning, październik 2013 – wrzesień 2015. Cel projektu: zbudowanie wzorcowego standardu jakości dla kwalifikacji sektorowych w Europie. We wrześniu 2015 odbyła się międzynarodowa konferencja, wieńcząca projekt, z udziałem gości z Polski. WIB pełnił w projekcie rolę Koordynatora Merytorycznego.
 • Aktywny udział w pracach EBTN nad modyfikacją certyfikacji EFCB. Cel: aktualizacja wymogów egzaminacyjnych i dostosowanie certyfikacji do standardu kwalifikacji z potrójnym E (Triple E EFCB).
 • W okresie maj- wrzesień, Zarząd WIB aktywnie brał udział w zespole konsultacyjnym pracującym w MEN nad roboczym projektem ustawy o ZSK.
 • XII edycja cyklicznych badań rynkowych „Małe i średnie firmy o usługach bankowych” realizowanych przez WIB wspólnie z CBM Indicator – badanie styczeń/luty 2015, raport – marzec 2015.
 • W WIB wdrożono nowy system CRM, realizowany z firmą ChromeCRM.
 • Po audycie recertyfikującym prowadzonym przez niezależną jednostkę otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 na kolejne 3 lata (ważny do 4 stycznia 2018)
 • Wydawnictwa:
  • "Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji" przez ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości
  • Raport o sytuacji ekonomicznej banków – BANKI 2014”, doroczna publikacja WIB przygotowana na zlecenie ZBP