1999-2003

1999

 • Szkolenie z oferty WIB kończy 10000-czny uczestnik.
 • Na zamówienie ZBP, WIB opracowuje raport na Zimowe Forum Bankowe: "Polityka wspierania sektora bankowego przez państwo na przykładzie Portugalii. Wnioski dla polskiego sektora bankowego". 
 • W ślad za zeszłoroczną konferencją "Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce - warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności" publikowana jest książka pod tym samym tytułem.
 • Powstaje pierwsza strona internetowawww.wib.org.pl
 • Oferta WIB 2000 zawiera m.in. oryginalne i unikatowe szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, ścieżki szkoleniowe dla opiekunów klienta wybranych segmentów rynku oraz specjalny moduł szkoleń dla przedsiębiorstw. 
 • WIB rozwija swoją aktywność międzynarodową. Zorganizowano dwa programy studyjne w Polsce dla przedstawicieli urzędów państwowych i banków Bośni i Herzegowiny. Pierwszy z nich poświęcony był rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Drugi przedstawiał polskie doświadczenia w zarządzaniu długiem publicznym. 
 • Zorganizowane są kolejne Wyjazdowe Programy Menedżerskie: 
  •  "Nowoczesne systemy kontroli i audytu w bankach" - Izrael
  • "Banki i ich finansowe konglomeraty: Informacja w służbie zarządzania wartością rynkową firmy" - Portugalia, Współorganizator: Instituto de Formacao Bancaria. Partnerzy: Banco Espirito Santo, Finibanco, Banco Mello, Banco Portugues de Investimento, Caixa Geral de Depositos
 • 7 grudnia odbywa się seminarium zarządcze: - "Sekurytyzacja długu samorządu terytorialnego"
  Współorganizatorzy: Research Triangle Institute (RTI) oraz Financial Services Volunteer Corps (FSVC)

2000

 • WIB inicjuje nowy projekt "Szkoła Zarządzania Ryzykiem WIB" - aktywne centrum nowoczesnej wiedzy i rozwiązań biznesowych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem. Merytoryczną opiekę nad działalnością Szkoły sprawuje Rada Ekspertów z udziałem przedstawicieli polskich banków, GINB, NBP, ZBP, stowarzyszeń zawodowych i świata nauki. Rada staje się platformą dyskusji, twórczych pomysłów i programów szkoleniowych, m.in. dzięki Władysławowi Kulczyckiemu.
 • Kontynuując aktywność w obszarze wspierania rozwoju MSP w Polsce WIB współorganizuje Konkurs "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców".
 • WIB przygotowuje raport na zamówienie KDPW "Analiza niektórych kosztów na polskim rynku kapitałowym".
 • Realizowane są szkolenia dla grup zagranicznych bankowców z Ukrainy i Bośni i Hercegowiny, m.in. na temat audytu wewnętrznego.
 • WIB aktywnie uczestniczy w pracach the European Bank Training Network. W tym roku najważniejszymi projektami są prace nad wspólnym europejskim standardem zawodowym bankowca. Projekt jest realizowany przez Komitet Roboczy EBTN, w którym Polskę reprezuntuje p. Mariola Szymańska-Koszczyc, wiceprezes zarządu WIB. W październiku coroczne posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Zarządu EBTN odbywa się po raz pierwszy w Warszawie, a WIB jest gospodarzem.
 • Seminarium "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem", organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Dealerów FOREX-POLSKA, rozpoczyna stałą współpracę WIB ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem, prof. Heinzem Riehlem
 • W ramach działania "Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB" odbywa się także seminarium "Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem", które prowadzi wybitny bankowiec - Stanisław Bereza, Dyrektor Departamentu Ryzyka Handlowego w skonsolidowanym nadzorze w Wielkiej Brytanii, jak również członek Komitetu ds. Ryzyka Banku Rozliczeń Międzynarodowych BIS, w Bazylei.
 • Kontynuując prace nad popularyzacją nowego instrumentu finansowego jakim jest sekurytyzacja, realizowany jest specjalistyczny program szkoleniowy z udziałem zagranicznych ekspertów. Program ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego konstruowania i przeprowadzania transakcji sekurytyzacyjnych wybranych typów aktywów na rynku polskim i międzynarodowym.
 • WIB powołuje spółkę specjalnego przeznaczenia - Pekao Leasing Sekurytyzacja. Spółka jest emitentem w drugiej na rynku polskim transakcji sekurytyzacyjnej, przeprowadzonej w marcu 2000 roku. Organizatorem, agentem płatniczym i depozytariuszem transakcji jest Bank Polska Kasa Opieki SA, a inicjatorem Pekao Leasing Sp. z o.o.. Transakcja dotyczy należności leasingowych o wartości 4,3 mln. zł., ma charakter pilotażowy i stanowi bazę doświadczeń praktycznych, umożliwiających dalsze stosowanie tego instrumentu na szerszą skalę.
 • Na zlecenie jednego z największych banków w Polsce jest realizowany projekt doradczy obejmujący opracowanie modelowych profili kompetencji oraz testów sprawdzających dla analityków w bankowości korporacyjnej.

Zrealizowane programy specjalne:

 • Wyjazdowe programy menedżerskie:
  • "Implementacja zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem"  - Frankfurt, Niemcy
   Współorganizator: zeb/rolfes.schierenbeck.associates
 • Seminaria zarządcze:
  • 8-12 maj 2000r - "Sekurytyzacja aktywów własnych i klienta: praktyka prowadzenia transakcji"
  • 19-20 maj 200r - "Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem. Zastosowania do oszacowania wymaganego kapitału dla banków i instytucji finansowych"
  • 5-9 czerwiec 2000r - "Zarządzanie ryzykiem u progu nowej ery"
   Współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych FOREX Polska
  • 13-16 listopad 2000r - "prof. Heinz Riehl: Zarządzanie ryzykiem u progu nowej ery" 

2001

 • Generalny Inspektorat Informacji Finansowej przyznaje WIB certyfikat Ministerstwa Finansów potwierdzający przygotowanie WIB do prowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
 • Szkolenie z oferty WIB kończy 15000-czny uczestnik.
 • Ukazuje się nowe wydawnictwo WIB "Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych" - tłumaczenie wydania amerykańskiego książki prof. Heinza Riehla.
 • W ramach działalności doradczej WIB opracowuje system motywacyjny dla pracowników departamentów skarbu i bankowości inwestycyjnej jednego z polskich banków. Projekt obejmuje określenie zasad systemu premiowego pracowników dwóch departamentów biznesowych z uwzględnieniem specyfiki działalności każdego z obszarów.
 • W ramach aktywności Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB zostają zaproszeni do poprowadzenia konferencji "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem" eksperci zagraniczni, w tym prof. Heinz Riehl, prof. Bernd Rolfes z zeb/rolfes.schierenbeck.associates oraz kierownictwo nadzoru bankowego, Związku Banków Polskich i przedstawiciele polskiego biznesu bankowego.Głównym przesłaniem konferencji jest konieczność podjęcia przez banki wysiłków na rzecz wypracowania wysokich standardów zarządzania ryzykiem, które są podstawą racjonalności budowania i skuteczności wykorzystania wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem.
 • Odbywa się pierwsze seminarium w cyklu "Śniadania w Szkole Zarządzania Ryzykiem WIB". Partnerem jest firma Deloitte & Touche. Celem tych krótkich, kilkugodzinnych seminariów dla ścisłej kadry kierowniczej jest przedstawienie najbardziej aktualnych problemów zarządczych z obszaru zarządzania ryzykiem oraz zaprezentowanie rozwiązań, bazujących na najlepszych praktykach i doświadczeniach z rynków międzynarodowych.
 • W atmosferze pikniku, odbywa się spotkanie wykładowców, ekspertów i pracowników WIB. W kameralnych warunkach i towarzyskiej formie - przy ognisku - toczą się rozmowy na temat nowych wspólnych pomysłów.
 • Andrzej Lech, Prezes WIB jest przewodniczącym jury rankingu na Najlepsze Banki 2001 Gazety Bankowej.
 • Przygotowywane są kolejne raporty, na zlecenie TVP SA "Analiza sektorowa usług finansowych w Polsce", a dla ZBP "Dorobek II etapu konsultacji w procesie budowania Nowej Umowy Kapitałowej".
 • Kończy się cykl szkoleń dla opiekunów klienta korporacyjnego, rozpoczęty w czerwcu 2000 roku, w ramach dużego projektu realizowanego na zlecenie jednego z największych banków w Polsce. Cykl szkoleniowy, przez który przechodzi kluczowa dla banku grupa opiekunów klienta, składa się z dziesięciu kilkudniowych sesji, mających za zadanie wprowadzenie uczestników w bankowe arkana praktyki zawodowej opiekuna klienta.
 • W ramach działalności doradczej realizowany jest projekt polegający na opiece metodologicznej i wspólnym opracowaniu z ekspertami banku-zleceniodawcy kompleksowego pakietu szkoleniowego, obejmującego komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik uczestnika, testy sprawdzające, materiały pomocnicze, folie, ćwiczenia, przewodnik dla trenera).
 • Za okazaną pomoc na rzecz dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Mokotów przyznaje WIB odznakę PRZYJACIEL DZIECKA. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się w maju wraz z pasowaniem kolejnego kawalera Orderu Uśmiechu.
 • WIB przygotowuje i prowadzi stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych - PIAW.
 • Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymywanie strony EBTN zostaje powierzone WIB.
 • Rozpoczyna się I edycja Konkursu międzybankowego BANRISK - the Stanford Game - atrakcyjnego szkolenia w formie rywalizacji konkursowej, wykorzystującego najnowszą wersję znanej na całym świecie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem. W Konkursie uczestniczą zespoły bankowe, zarządzające wirtualnymi bankami. Konkurs wykorzystuje komunikację w Internecie.
 • Uznając tematykę audytu wewnętrznego za priorytetową w działalności, WIB organizuje konferencję "Światowe standardy nowoczesnego audytu wewnętrznego". Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w dwóch sesjach plenarnych oraz jednym z trzech panelowych warsztatów, adresowanych do sektora usług finansowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Prezenterami konferencji są uznani, zagraniczni eksperci, posiadający międzynarodowe certyfikaty praktycy audytu wewnętrznego.
 • WIB rozpoczyna nowy cykl szkoleniowy "Popołudniowe Spotkania w WIB" - mający na celu przegląd najnowszych tendencji, metod i rozwiązań biznesowych charakteryzujących nowoczesny rynek usług finansowych.
 • W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne formy edukacji, pozwalające wykorzystać dostępne osiągnięcia technologii informatycznej i przełamać ograniczenia wynikające z tradycyjnego nauczania powstaje konsorcjum Pl@neta Wiedzy - wspólna inicjatywa Warszawskiego Instytutu Bankowości, firmy Qumak-Sekom SA oraz E-Telbank Sp. z o.o. Będzie świadczyć wszechstronne usługi w zakresie e-learningu dla sektora usług finansowych w Polsce.
 • Konferencje, seminaria, Popołudniowe spotkania w WIB i inne programy specjalne:
  • 11 grudnia 2001 r. - 5. Popołudniowe Spotkanie w WIB: "Jak przewidywać zmiany stóp procentowych na rynkach finansowych program"
  • 27 listopada 2001 r. - 4. Popołudniowe Spotkanie w WIB: "Przewodnik po Brukseli, czyli jak banki mogą skorzystać z wejścia do Unii Europejskiej program"
  • 6 listopada 2001 r. - 3. Popołudniowe Spotkanie w WIB: "Nowa Umowa Bazylejska - wnioski dla banków w Polsce program"
  • 25 pażdziernika 2001r -Konferencja "Światowe standardy nowoczesnego audytu wewnętrznego"
  • 23 października 2001 r. - 2. Popołudniowe Spotkanie w WIB: "Kierunki nowelizacji Prawa Bankowego - jego skutki dla banków"
  • 9-11 pazdziernik 2001r - Seminarium zarządcze: "Strategiczne zarządzanie ryzykiem na dzisiejszych rynkach finansowych"
  • 9 października 2001 r. - 1. Popołudniowe Spotkanie w WIB: "Wprowadzenie banknotów i monet euro do obiegu. Konsekwencje dla banków i ich klientów"
  • 26 kwietnia 2001r - Konferencja: "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Ujarzmić ryzyko - wspólny cel bankowców i nadzorców bankowych. Nowa Umowa Bazylejska"

2002

 • 8 stycznia w dziewiątą rocznicę powstania Warszawskiego Instytutu Bankowości gościliśmy w The Babylon Club Przyjaciół, Twórców, Współpracowników i Klientów.
 • Realizowane są pierwsze programy e-learningowe.
 • Kończy się III edycja Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
 • W ramach działalności Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB zostaje ogłoszona certyfikacja SZR WIB oraz trwają przygotowania do uruchomienia I edycji Studium Zarządzania Ryzykiem.
 • Program z zakresu zintegrowanego zarządzania ryzykiem jest realizowany wewnętrznie dla jednego z polskich banków.
 • WIB patronuje "Forum dyskusyjnemu ekspertów WIB" na łamach Miesięcznika BANK oraz "Akademii MSP" na łamach Gazety MSP.
 • Rozpoczyna się II edycja Konkursu Międzybankowego BANRISK - the Stanford Game, w której startuje 13 zespołów. Trwają przygotowania do pierwszej, europejskiej edycji the European BankRisk Game, którą WIB organizuje pod auspicjami EBTN, przy wsparciu pomocy rządowej Luksemburga.
 • Realizowany jest program szkoleniowy dla przedstawicieli gruzińskiej bankowości nt. polskiego systemu standardów kwalifikacyjnych.
 • Wprowadzana jest kompleksowa oferta szkoleniowa z zakresu controllingu: Forum Controllingu i Studium Controllingu.
 • WIB zostaje rodzicem adopcyjnym sowy w Warszawskim ZOO.
 • W cyklu "Zarządzanie Nowoczesnym Bankiem" odbywa się kolejna edycja wyjazdowego programu menedżerskiego: "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem - doświadczenia z londyńskiego City".
 • Z końcem roku odbywa się 24. Popołudniowe Spotkanie w WIB.
 • Rozpoczyna się VII edycja Studium Audytorów Wewnętrznych.
 • WIB rozpoczyna długoletnią wspólpracę z CBM INDICATOR przy badaniu syndykatowym „Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi poszczególnych banków".

 

 • Zrealizowane programy specjalne: konferencje, programy menedżerskie, seminaria zarządcze, Popołudniowe Spotkania w WIB: 
  • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Doświadczenia z londyńskiego City - Wyjazdowy Program Menedżerski - Londyn, Wielka Brytania
   Współorganizator: Financial Services Volunteer Corps (FSVC), Nowy Jork
  • 10 grudnia 2002 r. - 23. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
  • 19 listopada 2002 r. - 22. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Spotkanie z Arbitrem bankowym
  • 29 października 2002 r. - 21. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Efektywne wykorzystanie internetu
  • 17 października 2002 r. - 20. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Nowelizacja Kodeksu pracy
  • 8 października 2002 r. - 19. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zmiany w Ustawie prawo dewizowe
  • 17 września 2002 r. - 18. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Ustawa o kredycie konsumenckim
  • 13 czerwca 2002 r. - 17. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Bancassurance szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych
  • 4 czerwca 2002 r. - 16. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
  • 21 maja 2002 r. - 15. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Wybrane zagadnienia przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach zobowiązanych
  • 23 kwietnia 2002 r. - 14. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Nowa ustawa o rachunkowości
  • 22 kwietnia 2002r - Seminarium zarządcze: Implementacja Dyrektywy Adekwatności Kapitałowej (CAD) w bankowości europejskiej -- doświadczenia i rekomendacje dla banków w Polsce"
  • 9 kwietnia 2002 r. - 13. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Cash Management - przegląd produktów i narzędzi
  • 26 marca 2002 r. - 12. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zarządzanie zmianą w organizacji w okresie fuzji i przejęć
  • 13 marca 2002 r. - 11. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Optymalne strategie zarządzania ryzykiem kredytowym w finansowaniu detalicznym
  • 4 marca 2002 r. - 10. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Dyrektywa CAD 2 w polskiej praktyce bankowej - uchwała KNB z dnia 12 grudnia 2001 r.
  • 26 lutego 2002 r. - 9. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Wykorzystywanie outsourcingu w działalności bankowej w świetle obowiązujących przepisów
  • 12 luty 2002 r. - 8. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Dyrektywa CAD 2 w polskiej praktyce bankowej - uchwała KNB z dnia 12 grudnia 2001 r. Zagadnienia ogólne
  • 22 stycznia 2002 r. - 7. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zagadnienia bankowych czynności elektronicznych z uwzględnieniem podpisu elektronicznego
  • 8 stycznia 2002 r. - 6. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Tajemnica bankowa w świetle nowych regulacji prawnych

2003

 • 5 stycznia Warszawski Instytut Bankowości obchodzi dziesiątą rocznicę założenia.
 • Kończy się IV edycja Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
 • ZBP zleca opracowanie i druk rocznego raportu o sytuacji ekonomicznje banków w Polsce.
 • Obradujące w Bukareszcie Zgromadzenie Ogólne EBTN wybiera nowe władze na kolejną kadencję. jednym z trzech Wiceprezesów zostaje Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Zarządu WIB, która przewodniczy również Komitetowi Akredytacyjnemu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB - wdrażanego przez EBTN.
 • Na zaproszenie WIB przyjeżdża do polski światowej sławy ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym profesor Edward I. Altman. Podczas dwudniowej wizyty w Warszawie prowadzi seminarium zarządcze dla najwyższej kadry kierowniczej banków, instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw oraz Śniadanie w Szkole Zarządzania Ryzykiem WIB.
 • WIB z sukcesem organizuje pierwszą europejską edycję Konkursu BANRISK, pod nazwą EUROBANKRISK GAME 2003. Konkurs przebiega pod auspicjami EBTN, a uczestniczy w nim 9 zespołów zgłoszonych przez instytuty bankowe z Czech, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Polski.
 • WIB jest gospodarzem obrad plenarnych The European Bank Training Network, w trakcie których jest dyskutowany tryb wdrażania europejskiej certyfikacji bankowca. Podczas obrad zapada również decyzja o powierzeniu WIB organizacji drugiej europejskiej edycji EUROBANKRISK GAME.
 • Certyfikaty odbierają pierwsi absolwenci Studium Zarządzania Ryzykiem i Studium Controllingu Bankowego.
 • Andrzej Lech zostaje Prezesem Fundacji im. Lesława A. Pagi.

 

 • Zrealizowane programy specjalne: konferencje, seminaria, Popołudniowe Spotkania w WIB:
  • 9 grudnia 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Usługi finansowe a podatek od towarów i usług po wejściu do UE
  • 25 listopada 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna z gościem zagranicznym: Najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem kredytów detalicznych i MSP. Korzyści z Bazylei II
  • 18 listopada 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Wybrane zagadnienia outsourcingu: Zasada solidarnej odpowiedzialnosci przedsiebiorcy i zasada traktowania przedsiebiorcy jako podmiotu majacego bliskie powiazania z bankiem
  • 12 listopada 2003r - Seminarium zarządcze: Metodologie ratingów kredytowych a zarządzanie ryzykiem kredytów korporacyjnych. Kataliza według Bazylei II
  • 4 listopada 2003r - Seminarium zarządcze: Rekomendacje Nowego COSO. Modele kontroli wewnętrznej i korporacyjnego zarządzania ryzykiem ERM
  • 28 października 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Spotkanie z Arbitrem Bankowym - Jak zapobiegać skargom klientów?
  • 14 października 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna dla menedżerów personalnych: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
  • 7 października 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Umowa o elektroniczny instrument płatniczy, a umowa o kartę płatniczą w świetle nowelizacji Ustawy o elektroniczny instrument płatniczy
  • 9 września 2003 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Stosowanie outsourcingu przez banki a tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe
  • 24 czerwca 2003 r. - 30. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Bankowe instrumenty płatnicze według rozwiązań ustawy z 12.09.2002 r.
  • 3 czerwca 2003 r. - 29. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Ryzyko operacyjne - zagrożenie czy wyzwanie?
  • 26 maja 2003r - Seminarium zarządcze z udziałem prof. EDWARDA ALTMANA: Zarządzanie ryzykiem kredytowym: nowe wyzwania na nowe czasy
  • 20 maja 2003r - Seminarium zarządcze: Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych
  • 13 maja 2003 r. - 28. Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna Strategiczne perspektywy rozwoju w czasie recesji
  • 15 kwietnia 2003 r. - 27. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Egzekucja z rachunku bankowego
  • 4 marca 2003 r. - 26. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • 11 lutego 2003 r. - 25. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Nowa Umowa Kapitałowa
  • 14 stycznia 2003 r. - 24. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Outsourcing w bankach a ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa