Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III,

3 stycznia 2018r. weszła w życie Dyrektywa MiFID II. Jej celem jest wzmocnienie ochrony inwestorów oraz podniesienie przejrzystości rynku. Artykuł 25. Dyrektywy określa, że “państwa członkowskie wymagają, aby firmy inwestycyjne zapewniały i wykazywały właściwym organom na żądanie, że osoby fizyczne świadczące na rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego lub przekazujące mu informacje o instrumentach finansowych, usługach inwestycyjnych lub usługach dodatkowych posiadają wiedzę i kompetencje niezbędne do wypełniania obowiązków. Uznanym potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników banków i firm inwestycyjnych są certyfikaty Europejskiego Stowarzyszenia Planowania Finansowego EFPA. Warszawski Instytut Bankowości jest jedyną w Polsce instytucją akredytowaną przez EFPA Polska do prowadzenia szkoleń przygotowujących do uzyskania międzynarodowych certyfikatów EFPA.

W odpowiedzi na ww. wymagania regulacyjne, WIB przygotował kompleksowe rozwiązanie szkoleniowo-certyfikacyjne w zakresie doradztwa finansowego oparte są na europejskich standardach EFPA. Rozwiązanie to wypełnia wymagania MiFID II i Wytycznych ESMA i realizuje zasadę proporcjonalności, tzn. dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do złożoności zadań wykonywanych przez pracowników.

Doradcom finansowym w bankowości prywatnej, najlepszym doradcom bankowości osobistej/personalnej rekomendujemy udział w Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III, które rozpoczyna się 03.03.2018.