Program Edukacyjny

 

 

BANKOWCY DLA EDUKACJI

Program Edukacji Ekonomicznej WIB

Potrzeba rozwoju działań edukacyjnych w zakresie podstawowej wiedzy ekonomicznej jest jednym z ważniejszych wniosków, jakie wyciągnięto w ostatnich latach w związku ze zmianami sektora finansowego na całym świecie, a świadomość ekonomiczna jest warunkiem podejmowania właściwych decyzji przez klientów.

Celem Programu Edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji” jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracownikom bankowym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, w tym na temat podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, tak aby mogli lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania gospodarki, trafnie kształtować swoje opinie i świadomie podejmować ważne decyzje finansowe.

  • WSPÓŁPRACA

Skuteczne budowanie działań edukacyjnych wymaga również aktywnego współdziałania z wieloma instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację, m.in. z samorządami. W tym celu są podpisywane porozuemienia o współpracy z samorządami.

 

 

Dobrym przykładem efektywnej współpracy, w którą zaangażował się zarówno Warszawski Instytut Bankowości, jak i Centrum Prawa Bankowego jest także Partnerstwo na rzecz Edukacji Finansowej - nieformalna grupa organizacji i instytucji (pozarządowych), które prowadzą działania w obszarze edukacji. 

  • EDUKACJA dzieci i młodzieży

Jak wskazują dostępne badania w zakresie wiedzy ekonomicznej Polaków, najważniejszym okresem dla wdrażania elementów edukacji ekonomicznej jest niewątpliwie czas poświęcony na realizację edukacji formalnej (szkoły, uczelnie). To w tym okresie nabiera się podstawowych nawyków i chęci pogłębiania swojej wiedzy w przyszłości. Dlatego znaczna część działań Programu Bankowcy dla Edukacji nakierowana jest na dotarcie właśnie do dzieci i młodzieży, poprzez projekt BAKCYL, realizowany z sukcesami od 2013 r.

 

 

  • EDUKACJA studentów

Dla studentów realizowane są m.in. dedykowane wykłady, spotkania, seminaria i konkurs wiedzy ekonomicznej. W ramach projektu są wykorzystywane doświadczenia programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. 

Uwieńczeniem przygotowania do pracy zawodowej dla studentów kierunków ekonomicznych jest Konkurs BANRISK – Liga Akademicka. Konkurs jest de facto szkoleniem o charakterze zawodowym, realizowanym w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – The Stanford Game. Gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA, a Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB.

 

  • EDUKACJA pracowników bankowych

Warszawski Instytut Bankowości jest instytucją z blisko 25-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu specjalistycznej oferty szkoleniowej dla pracowników instytucji finansowych. W ramach projektu są przygotowywane specjalne programy edukacyjne, które będą dostępne także w formule e-learningowej.

 

  • EDUKACJA seniorów

W programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej nie zabraknie też programów dedykowanych seniorom, realizowanych we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

 

 

Organizator                                                                                              Partnerzy Progamu Bankowcy dla Edukacji